(
Bắt Cò Đổi Rượu
Chèo xuồng đi bắt cò đêm
Đem về nấu cháo ăn hiền thịt da
Ngồi chờ canh một, canh ba
Cò đâu không thấy, người xa mịt mù
Tinh sương người hiện lù lù
Tay cầm chai rượu khật khù qua mương
Nhè nhè người nói lươn ươn
Đổi cò lấy rượu uống (để)... thương em nhiều!?
Ngồi buồn ăn cháo muối tiêu
Nghe ai đờn địch thấy xiêu cõi lòng
Thôi thì bến đục bến trong
Ván đóng thuyền, cũng chẳng mong ...rời thuyền!
Nghiêu Minh