Saturday, October 3, 2009

THƠ NGHIÊU MINH

Thơ NM :
Suy gẫm

Hơn nữa đời banh mắt nhìn trời
Giờ khép lại gẫm suy con tạo
Từ nhiểu nhương đến thời bát nháo
Cứ chen lấn thở được bở hơi

Nhìn ai vinh danh, ai cùng cực
Lòng rau đậu cuối kỳ bất an
Làm sao biết giữa giả và thực
Như hình bóng trộn bụi trần gian!

Thời trai trẻ kỷ cương sáng tỏ
Tờ giấy trắng mực tím từng trang
Giờ mực tím trở thành mực đỏ
Giấy-thấm-lợi-danh ngày một loang!

Ai mài kiếm, nghe hoài như thiệt
Ai phục quốc, nước miếng liêu trai
Giờ ngồi đây bốn mùa tẩm liệm
Nhìn thế cờ hết chạy rồi bay!

Mưa cứ mưa và nắng cứ nắng
Thỉnh thoãng nghe cơn bão trôi người
Trái tim buồn then cài cửa đóng
Hé mắt nhìn trời, trời vẫn tươi!

Trời chưa kêu, chắc ăn ta dạ trước
Khi trời kêu ta kịp thay áo quần
Vì thời gian đầy dịch-cúm-ô-trược
Áo quần mục, sợ mục cả châu thân!
Nghiêu Minh

=

No comments: