Monday, August 23, 2010

VẺ VANG NGƯỜI VIỆT * HÀN LÂM NGUYỄN PHÚ THỨChào mừng học giả Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ, vừa được Ông Bộ Trưởng Văn Hoá và Thông Tin Frédéric Mitterrand tặng thưởng Huy Chương Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres (Chương Mỹ Bội Tinh).

Đây là, huy chương thứ ba sau các huy chương Ông đã được Chánh Phủ Pháp trao tặng :

- Đệ Ngũ Đẳng Hàn Lâm (2003) Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, do Thủ Tướng Chánh Phủ Jean Pierre Raffarin trao tặng.

- Bắc Đẩu Bội Tinh (2007) Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, do Tổng Thống Jacques Chirac trao tặng.

Đã được đăng trong Danh Nhân http://www.vietnam4all.net/celebrities.htm


No comments: