(Tranh Hồ Hữu Thủ)
Thu Vô Lượng
1-
Em vào rừng vô lượng thu
Để nghe từng lá thở từ từ lên
Nhựa căng lục tố diệu huyền
Tám phương phát tiết màu uyên nguyên về
Dấu thu kinh tự còn mê
Em mang tà áo bốn bề là trăng
2-
Lan man nghĩ tới vườn dâu
Đường mương nước ngọt nhuộm màu trời thu
Ta hòn non bộ ngồi câu
Cá theo em ngủ ve sầu gọi rân
Đường mương nước ngọt xuống ròng
Ta hòn non bộ câu rong chờ thời
3-
Phố phường mấy dịp em qua
Thản nhiên hạt bụi là đà bay theo
Lầu thu hoàng nguyệt chân kiều
Bóng nai về ngủ hậu liêu âm thầm
Phố phường hết dịp em thăm
Lầu thu treo bảng theo chàng về dinh
4-
Cành sương em đứng tì hoa
Đồi thu hậu cảnh gió tà tà rung
Thời gian trong mắt bỗng ngừng
Ngày lên màu nắng dựa lưng cuối đường
Em mang phóng ảnh cành sương
Tì hoa ngoại xứ cố hương vọng hoài
6-
Em theo những chuyến đò ngày
Hành trang đầy ấp riêng tây cùng người
Từng chùm hoa nhỏ nở tươi
Ba mươi thu - lá vẫn rơi ngập vườn
Em theo những chuyến đò thương
Năm mươi thu nữa vẫn đường em đi
Nghiêu Minh