Kính dâng một nén hương đến tất cả bà Mẹ đã "về chân trời thật xa" nhân ngày Lễ Thanh Minh (5 tháng 4, 2011) Chia sẻ các bạn đã mất Mẹ ca khúc này để tưởng nhớ đến Người.

MẸ VỀ CHÂN TRỜI THẬT XA
nhạc lời NGHIÊU MINH
tiếng hát QUỲNH LAN
Videoclip (super HD)
MP3