Monday, August 1, 2011

PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾVăn bản quan trọng của Viện Tăng Thống - GHPGVNTN:

Giáo chỉ tấn phong Hòa thượng các Thượng tọa Thích Phước Nhơn, Thích Viên Lý, Thích Ân Đức

PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ

Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

E-mail : ubcv.ibib@free.fr

2011-07-01 | | PTTPGQT

PARIS, ngày 1.7.2011 (PTTPGQT) - Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), vừa ký Giáo chỉ số 13, ngày 30.6.2011 tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng cho ba Thượng tọa Thích Phước Nhơn, Thích Viên Lý và Thích Ân Đức.

Giáo chỉ được viết như sau :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THÔNG

Thanh Minh Thiền Viện

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Sài gòn

Phật lịch 2555

Số : 13/VTT/GC/XLTV

XỬ LÝ THƯỜNG VỤ VIỆN TĂNG THỐNG

GIÁO CHỈ TẤN PHONG GIÁO PHẨM HÒA THƯỢNG

- Chiếu Hiến Chương GHPGVNTN, mục tu chỉnh Hiến Chương ngày 12.12.1973.

- Chiếu Biên bản Đại Hội GHPGVNTN kỳ VII, họp các ngày 21, 22,23/01/1977 , bầu tân Ban Chỉ Đạo VHĐ nhiệm kỳ 1977-1979.

- Chiếu Biên bản Đại Hội Bất thường GHPGVNTN, bổ sung nhân sự Hội đồng Lưỡng Viện, họp tại Tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định vào các ngày 28, 29, 30/09 và 01/10/2003.

- Chiếu văn thư đệ trình của Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống GHPGVNTN, ngày 29 / 6/2011 .

- Chiếu nhu cầu Phật sự.

GIÁO CHỈ

ĐIỀU I : Nay chuẩn y tấn phong lên phẩm vị Hòa thượng các vị :

l. Thuợng tọa Thích Phước Nhơn, Tổng ủy viên Tài chánh Văn phòng II Viện Hóa Đạo ;

2. Thượng tọa Thích Viên Lý, Tổng Thư ký Văn phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ ;

3. Thượng tọa Thích Ân Đức, Giảng sư Văn phòng II Viện Hóa Đạo.

ĐIỀU II : Văn Phòng Viện Tăng Thống, Văn phòng I và II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN các Châu lục hải ngoại, Ban Đại diện GHPGVNTN các Tỉnh, Thành, Quận, Huyện chiếu nhiệm vụ thi hành Giáo chỉ này.

Thanh Minh Thiền Viện, Ngày 30 Tháng 6 Năm 2011

Xử lý Thường Vụ Viện Tăng Thống

Kiêm Viện trưởng VHĐ GHPGVNTN

(ấn ký)

Sa Môn Thích Quảng Độ

No comments: