Video mổ bằng Robot của Bác Sĩ Việt Nam được giải thích bằng tiếng Việt
Xin nói cho rõ ,tôi đưa lại đề tài Bác Sĩ Việt Nam mổ "nội soi" bằng Robot không phải để tranh luận hơn thua mà chỉ để chứng minh một tin tức mà tôi đã đưa cách đây không lâu nhưng bị nghi ngờ thế này thế nọ ,lần này bản tin về ca mổ đuợc thâu hình và giải thích bằng tiếng Việt Nam .Người Việt mình thường mặc cảm thua kém thiên hạ ,nhưng lại không bao giờ chịu khuyến khích ,nâng đỡ người khác để người mình có cơ hội tiến bộ bằng người ta ,nên mình cứ thua thiên hạ mãi ,vì lẽ đó mà tôi đưa lại đề tài này, hơn nữa đứng trên phương diện Khoa Học Kỹ Thuật chúng ta cần khuyến kích nhau cho tương lai của đất nước .

http://www.youtube.com/watch?v=4NBT4zCr-Io