Saturday, July 21, 2012

CHỢ BẾN THÀNH


Ben Thanh Market

Chợ Bến Thành: Biểu tượng của Sài Gòn

No comments: