Bà Danielle Mitterrand và Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Los Angeles, 11/10/1999.
Bà Danielle Mitterrand và Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Los Angeles, 11/10/1999.
Gilles Mingasson/GettyImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
 This is my simple religion. There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness.

 Đây là  tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần chùa chiền, không cần triết lý phức tạp,. Trí óc ta, tâm ta là chùa chiền của ta. Và triết lý là sự tử tế.
Dalai Lama
 
 

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.
 Hạnh phúc không phải có sẵn mà phải do ta hành động. 
 
Dalai Lama

 In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.
Khi thực hiện sự bao dung, kẻ thù ta là thầy của ta.
Dalai Lama
 


  The purpose of our lives is to be happy.

Mục đich cuả  đời sống chúng ta là hạnh phúc. 
 
Dalai Lama

  Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.
Yêu thương là điều cần thiết chứ không phải là điều xa xỉ. Không có yêu thương, con người không thể tồn tại
Dalai Lama 


Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.


Nơi nào ngu si thống trị thì không có hòa bình thật sự 
 
Dalai Lama
 


 


We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.


Chúng ta có thể sống mà không cần tôn giáo và thiền định, nhưng chúng ta không thtồn tại nếu không có tình yêu. 
 
Dalai Lama  


Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.

Mục đích đầu tiên của chúng ta là giúp người. Nếu không giúp thì tối thiểu là đừng hại người. 
Dalai Lama

Sleep is the best meditation.
Ngủ là thiển định tốt nhất 
 
Dalai Lama