Thursday, July 5, 2012

THƠ SONG NGỮ 
 
Cách đọc “Biến-Loạn Miền Trung” (một tập tài-liệu lịch-sử):
Cuối sách, có Mục “Một Số Nhân-Vật...” (trang 485)
Muốn biết về một nhân-vật nào đó, hãy dò tên của người ấy, sẽ thấy con số các trang liên-hệ, mở ra thì gặp các đoạn viết về nhân-vật mà mình muốn biết.

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG
Thư, bưu/chi/ngân/lệnh-phiếu (20 USD) gửi về:
Loc Le
1707 Webster Street
Alameda, CA 94501-2135
Email: LeXuanNhuan@yahoo.com
 

No comments: