Wednesday, June 12, 2013

THƠ SONG NGỮ * HUỆ THU - THANH THANH

 
 
CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN     

Công cha như núi Thái Sơn                       
Câu thơ ấy thuộc từ thời tấm bé                           
Nay nhắc lại mà lòng như ứa lệ.                             
Ðất nước tôi dâu bể nửa đời người                     
Tôi lên mười đất nước đã chia đôi                 
Những bà Mẹ bắc Kỳ ào ạt tới                         
Kể từ đó cuộc đời như đổi mới                       
Nhưng khắp nơi vẫn khói lửa lầm than        
Những chàng trai không một tiếng phàn nàn               
Vào trận địa như đi vào cuộc sống !                    

Con sinh ra chưa kịp xây đắp mộng               
Chưa gặp cha con đã chẳng còn cha                  
Mẹ dạy con mà nước mắt chan hòa                
Cha yêu mẹ, yêu con, yêu đất nước                
Vì phận sự cha quyết không lùi bước                                     
Lấy thân mình để đền nợ non sông.               

Con bây giờ coi như tạm thành công               
Có dân chủ có tự do phát biểu                       
Nhưng nhiều lúc lòng con như chợt hiểu        
Mẹ tại sao bỏ nước chạy sang đây !                      
Cha làm sao mất giữa tuổi thơ ngây                
Nghe con hỏi lòng Mẹ đau như cắt                  
Con yêu ạ, giá tự do tuy đắt                                
Không tự do ta chẳng thể là người                 
Ngày Của Cha, cháu nhỏ đẹp môi cười         
Mẹ sung sướng vì chúng ta được sống               
Chữ dân chủ với cha là giấc mộng                     
Con viết vào bài vị để thờ cha.                       

                                           HuỆ Thu
DAD’S MERIT IS LIKE MT. EVEREST

“Dad’s merit is as immense as Mount Everest!”
That verse since a child I had known with zest,
But now heard again makes tears start to my eyes.
My country has been half of my life in hard times,
Partitioned in two when I was just ten years of age.
The mothers poured from the North in a critical stage
And thenceforth began in the South to revive;
But everywhere anguish continued from war to derive:
The young men with neither complaint nor regret
Rushed into the battlefields, their hopes on life set.

You were born, not in time yet to build dreams rather,
Not seeing your father yet, you already had no father.
I your Mom brought you up, in tears educated you kid:
Dad loved me, loved you – and loved Vietnam sacred,
Fulfilling his duty, not yielding an inch of ground,           
Using his body to pay his debt to the country bound.

Now that you might be said to have got some success
Enjoying democracy, liberty, being free to express,
Yet sometime in your innermost you suddenly understand
Why I your mother had to leave home for this land!
I surely felt heart-broken  ̶  my deep grief increased
When as a child you na
ïvely asked why Dad deceased.
Oh my child, Freedom has its though high price,
But without it we cannot be human beings so nice.
On Father’s Day, watching the smile of each of your chit
I am happy because we are able to live a life fit.
The word Democracy with Dad was such a dream:
Write it on his votive tablet to honor him as we mean.

                                                   Original by HUE THU
                            Verse translation by THANH-THANH
  

No comments: