Monday, September 9, 2013

THƯ CỦA HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Paris, ngày 9.9.2013 (PTTPGQT) - Xin mời quý liệt vị đọc bức thư Cảm tạ dưới đây mà Đức Tăng Thống vừa gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến:

No comments: